به نام او....

به نام او... به نام آن که می دانم بودم را از او گرفته ام....

مدت هاست که می خواهم بنویسم... دوست ندارم باور کنم ؛ اما واقعیت آن است که نوشتن برایم ساده تر از گفتن شده است. همیشه دلم خواسته تا به سادگی حرفهای دلم را بازگو کنم؛ اما می دانم که دیگر آن سهیل پیشین نیستم.. اندک اندک دیده ام که حرف زدن برایم سخت شده است؛ هرچند که با خود بیش از هرکسی حرف می زنم...

فرار از خود؟!؟ این اسمی است که برای این وبلاگ برگزیده ام... خوب می دانم که چرا از خود فرار می کنم.... هیچ انسانی از خود فرار نمی کند؛ مگر اینکه چیزی درون خود و با خود عجین داشته باشد که طاقت زیستن با آن را ندارد....من هم...

نمی دانم اینجا چه می خواهم بگویم و با که می خواهم بگویم که بر صفحه دل آنجا که این یکی دو سال همیشه روی آن نوشته ام نتوانسته ام بنویسم....نمی دانم..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید